voorwaarden

 • 1
 • van der list advocaat is de handelsnaam van m.j.v. van der list, advocaat, wonende te amsterdam
 • 2
 • alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van van der list advocaat, haar werknemers en de voor of namens van der list advocaat werkzame personen of ingeschakelde diensten
 • 3
 • de uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen
 • 4
 • iedere aansprakelijkheid van van der list advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. indien geen uitkering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van van der list advocaat beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium voor de opdracht waar het schadegeval betrekking op heeft
 • 5
 • de in artikel 4 omschreven aansprakelijkheid geldt tevens voor het geval van der list advocaat aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door van der list advocaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd
 • 6
 • het staat van der list advocaat vrij derden in te schakelen voor het uitvoeren van de opdracht. zij zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de opdrachtgever en zal bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. van der list advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden
 • 7
 • voor de opdracht aan van der list advocaat wordt een uurtarief, daaronder niet begrepen verschotten, overeengekomen. opdrachtgever aanvaardt dat van der list advocaat dat tarief kan wijzigen
 • 8
 • van der list advocaat declareert tenzij anders overeengekomen maandelijks. de betalingstermijn bedraagt 14 dagen. indien de aard en/of omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daar aanleiding toe geeft, zal van der list advocaat om een depot voor (verdere) werkzaamheden vragen. bij niet of niet-tijdige betaling van (een) declaratie(s) of voorschot, ongeacht of deze betrekking heeft op de onderhanden zaak, heeft van der list advocaat het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen onverminderd de verplichting van de opdrachtgever de openstaande en nog te verzenden declaraties te voldoen
 • 9
 • opdrachtgever is na het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd
 • 10
 • op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is van der list advocaat verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden
 • 11
 • van der list heeft een interne klachtenregeling. wordt die klacht na behandeling niet opgelost dan wordt de klacht voorgelegd aan de geschillencommissie advocatuur
 • 12
 • van geschillen in de zin artikel 2 van het reglement geschillencommissie advocatuur is de geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen. alle overige geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde civiele rechter te amsterdam
 • 13
 • op de overeenkomst tussen van der list advocaat en opdrachtgever is nederlands recht van toepassing.

download voorwaarden als pdf (38kb)